25 tháng 7 2011

Bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (25/07/2011)

Thứ hai, ngày 25 tháng bảy năm 2011


Bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (25/07/2011)

Nguồn: daidoanket.vn


Chiều nay (25/7), với 487 phiếu tán thành (chiếm 97,4%), Quốc hội đã bầu ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trước Quốc hội, tân Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng, toàn văn như sau:Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng,
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước,

Tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ trọng trách Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Tôi xin hứa với Quốc hội, đồng bào, đồng chí nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp và pháp luật quy định, không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liên, chính, chí công, vô tư theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội và rất mong luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, của đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để tôi hoàn thành trọng trách được giao, không phụ lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII vừa qua, trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, chính trị- xã hội ổn định, độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, uy tín quốc tế của đất nước được nâng cao. Trong những thành tựu đó, có đóng góp quan trọng của đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Tôi xin chúc mừng đồng chí đã hoàn thành trách nhiệm cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, kính chúc đồng chí và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, mong rằng với tri thức, kinh nghiệm, uy tín của mình, đồng chí tiếp tục cóa những đóng góp cho đất nước và hỗ trợ, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thưa đồng bào, đồng chí,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới. Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ lớn sau đây:

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật. Phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đất nước; đồng thời tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, giữ nguyên kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh hơn nữa cải cánh hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Tập trung phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường đồng bộ với phát triển kinh tế, đặc biệt là giải quyết các vấn đề gây bức xúc xã hội trong các lĩnh vực này. Quan tâm giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo bền vững; đổi mới chính sách phân phối, tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thu hẹp chênh lệch về thu nhập, đời sống giữa các vùng, các tầng lớp nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội ; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách niệm trong cộng đồng quốc tế; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước; kiên trì giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với các nước liên quan bằng thương lượng hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và nguyên tắc ứng xử của khu vực; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

- Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thưa đồng bào, đồng chí,

Trên con đường phát triển, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam được hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin cậy giao cho tôi trọng trách lớn.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc.

Chúc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn.
http://sgtt.vn/Thoi-su/148318/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-%E2%80%9CToi-se-the-hien-quan-diem-ve-Bien-Dong%E2%80%9D.htmlNgày 25.07.2011, 18:24 (GMT+7)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Tôi sẽ thể hiện quan điểm về Biển Đông” 
SGTT.VN - Chiều ngày 25.7, trong giờ giải lao của Quốc hội, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn báo chí.
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, bất khả xâm phạm
Trong phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước có đề cập đến vấn đề Biển Đông. Một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị Quốc hội kỳ này nên có Nghị quyết về Biển Đông, quan điểm của Chủ tịch nước về vấn đề này như thế nào?
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Ngọc Thắng
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Trong chương trình này, Chính phủ sẽ có báo cáo Quốc hội về vấn đề Biển Đông. Còn có ra Nghị quyết không thì với thẩm quyền của mình, Quốc hội sẽ quyết định. Riêng cá nhân tôi cho rằng việc ra Nghị quyết hay không phụ thuộc vào tình hình và tùy thuộc vào ý chí của các ĐBQH. Tôi không thể nào, và cũng không nên nói trước là cần phải thế này thế nọ. Chỉ có điều chắc chắn là sẽ có báo cáo của Chính phủ (về tình hình Biển Đông - PV) theo yêu cầu của Quốc hội, và Quốc hội sẽ quyết định.
Nhưng theo Chủ tịch nước thì thời điểm này đã phù hợp để Quốc hội ra Nghị quyết về vấn đề Biển Đông chưa?
Lúc bấy giờ Quốc hội sẽ bàn tính. Vấn đề này là thẩm quyền của Quốc hội, chứ không phải là Chủ tịch nước. Nhưng các bạn có hỏi là với tư cách ĐBQH thì tôi xin nói, lúc đó, khi tới chương trình Quốc hội bàn về Biển Đông, tôi sẽ thể hiện thái độ của mình. Các bạn cứ yên tâm một điều là lúc đó tôi sẽ có trao đổi về vấn đề Biển Đông.
Theo quan điểm của Chủ tịch nước, Việt Nam cần làm gì để vừa giữ vững chủ quyền biển đảo, vừa đảm bảo được vị thế độc lập khi chúng ta là láng giềng một nước lớn?
Như tôi đã phát biểu trước Quốc hội chiều nay, vấn đề chủ quyền biển đảo với bất cứ quốc gia nào cũng là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bất cứ quốc gia nào dù to, nhỏ cũng đều có nhận thức chung như vậy.
Để giữ vững chủ quyền biển đảo, theo tôi có 3 cơ sở quan trọng: luật pháp, lịch sử và chiếm hữu, khai thác thực tế.
Trong vấn đề luật pháp có luật quốc tế và quốc nội. Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) là thành quả đấu tranh lâu dài của loài người , của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước nhỏ. Ngày xưa, lãnh hải chỉ có 3 hải lý, sau đó mở rộng ra là 12 hải lý rồi vùng đặc quyền kinh tế là 200 hải lý.
Nước lớn có vị thế khác, nước nhỏ có vị thế khác. Chúng ta là nước nhỏ nên phải dựa vào sức mạnh của tập thể, của cộng đồng, của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) để chúng ta bảo vệ chủ quyền biển đảo, vùng đặc quyền kinh tế. Đó là quan điểm dứt khoát.
Đương nhiên, trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), chúng ta phải luật hóa bằng luật quốc nội, để xác lập quyền chiếm hữu biển đảo về mặt pháp lý cũng như về mặt thực địa.
Cơ sở lịch sử, pháp lý và quyền chiếm hữu khai thác, sử dụng về mặt thực tế là 3 mặt của vấn đề để xác lập chủ quyền biển đảo.
Nhân dân có trách nhiệm giám sát chúng tôi
Xin Chủ tịch nước cho biết quan tâm của mình về vấn đề mà người dân đang rất quan tâm hiện nay: phòng chống tham nhũng?
Những vấn đề chung thì tôi đã nói trong bài phát biểu trước Quốc hội chiều qua. Riêng về vấn đề phòng chống tham nhũng (PCTN), đây là vấn đề rất bức xúc của cử tri cả nước khi chúng tôi tiếp xúc với cử tri dịp bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII.
Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng thì đã rõ, Nghị quyết và luật pháp đều đã có, vấn đề là hành động thôi. Đại hội Đảng lần thứ XI cũng đã đánh gía công tác PCTN có đạt một số kết quả nhất định nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Nên theo tôi, Đảng, Nhà nước phải có trách nhiệm rất lớn trong lãnh đạo, điều hành đất nước, đặc biệt là trong mặt trận PCTN để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và đồng bảo cả nước đã gửi gắm rất lớn.
Tôi biết chắc rằng từng ĐBQH, và rất nhiều ĐBQH cũng đã hứa hẹn tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Tôi hy vọng là các ĐBQH sẽ không chủ quan trước lời hứa này; còn nhân dân có trách nhiệm kiểm tra giám sát chúng tôi, giám sát ĐBQH, trong đó có cá nhân tôi để góp phần thúc đẩy việc PCTN của khóa này có kết quả, ít ra là tốt hơn khóa vừa rồi.
Chủ tịch nước nói là chúng ta sẽ phấn đấu làm công tác PCTN tốt hơn. Cụ thể là chúng ta sẽ thực thi nhiệm vụ luật pháp một cách nghiêm minh hơn như thế nào hoặc có cơ chế gì cụ thể hơn để làm tốt hơn công tác PCTN?
Việc PCTN không có gì khác hơn là phải trở lại thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng và luật pháp về PCTN. Ban chỉ đạo PCTN phải năng nổ và hoạt động tích cực hơn chức năng của mình. Tôi cũng đã nói khi tiếp xúc với cử tri là cần phải rà soát lại cơ chế chính sách PCTN xem còn gì sơ hở nữa không, nếu cần thiết thì phải sửa. Mặt khác, tổ chức bộ máy và chỉ đạo ở từng khâu, nếu thấy cái gì còn yếu, không phù hợp thì phải sửa.
Nói tóm lại, PCTN là phải hành động. Văn bản, giấy tờ rất nhiều, hết sức đầy đủ, không cần tốn công sức nhiều lắm để nghiên cứu nữa, vấn đề là phải hành động một cách kiên quyết như gửi gắm của đồng bào cử tri cả nước đối với các ĐBQH khóa XIII.
Chủ tịch nước suy nghĩ gì về bức xúc những “con sâu làm rầu nồi canh”?
Đây là phát biểu của của một ĐBQH, một cựu chiến binh bức xúc về tham nhũng. Lâu nay ông bà nói “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng đồng chí đó nói bây giờ không phải một con sâu mà nhiều con sâu. Đồng chí đó có hỏi tôi là theo đồng chí phải làm thế nào đây, tôi đã trả lời: “Đúng là ông bà lâu nay nói chỉ một con sâu đã làm rầu nồi canh. Bây giờ đồng chí nói nhiều con sâu thì đúng là rất nguy hiểm. Đồng chí và tất cả chúng ta phải ra sức mà chống cho tốt, nếu phòng chống mà không tốt, trở thành một bầy sâu thì rất nguy hiểm cho đất nước này”.
Ngọc Trang (ghi)
Có ý kiến đề nghị nhất thể hóa, tức là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Đây cũng là vấn đề đang được thảo luận và dự kiến sẽ đưa ra khi bàn về việc sửa Hiến pháp 1992. Ý kiến của Chủ tịch nước về vấn đề này?
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Điều này phải phân biệt rõ ra. Quốc hội là cơ quan lập pháp, cơ quan giám sát, cơ quan quyết định tối cao của đất nước về mặt Nhà nước. Đó là chức năng của Quốc hội. Còn về việc có nhất thể hóa 2 chức danh này hay không, đó là chuyện khác nữa. Đó là công tác bố trí và sử dụng cán bộ của Đảng lâu nay. Các kỳ đại hội Đảng đã bàn chuyện này, kể cả đại hội vừa rồi, các cấp từ xã huyện đến TƯ cũng bàn. Nhưng độ chín để đi đến quyết định 2 chức danh này là một thì chưa có sự nhất trí một cách tuyệt đối. Vì vậy hiện nay 2 chức danh này vẫn là 2 người.
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét