Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

28 tháng 2 2012

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XI)


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét