Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

16 tháng 12 2012

Tin VN-TQ (tiếng Pháp) ngày 15/12/2012(thứ bảy)

Arrestations au Vietnam dans une manif anti-Chine - Yahoo ...
Lire 'Arrestations au Vietnam dans une manif anti-Chine' sur Yahoo! Actualités Quebec. HANOÏ, Viêt Nam - La police vietnamienne a dispersé dimanche une ...
fr-ca.actualites.yahoo.com/arrestations-au-vietnam-dans-une-...Dans l'ombre de la Chine, le Vietnam est en pleine croissance ‹ Le ...
Dans l'ombre de la Chine, le Vietnam est en pleine croissance ... économique, Exode rural,Occidentalisation,pauvreté,Pays émergents,Vietnam Posted date: ...
lebouillonpolitique.com/dans-lombre-de-la-chine-le-vietnam-e...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét