04 tháng 1 2013

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công an

03/01/2013

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công an


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc vơi Đảng ủy Công an Trung ương. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh để phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X)  và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), thời gian tới Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân.
Chiều 3/1, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; căn cứ Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án, yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương nâng cao vai trò hiệu lực trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm tới chính sách thu hút, động viên đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục kiện toàn lực lượng công an xã, phường, thị trấn góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Đảng ủy Công an Trung ương trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X); các tham luận làm rõ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Bộ Công an, của các Tổng cục trong thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến tại buổi làm việc đã khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và hướng về cơ sở; sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong Công an nhân dân; tổ chức triển khai mô hình bộ máy mới theo quy định tại Nghị định số 77.

Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an đã từng bước bố trí, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách lớn liên quan đến cán bộ, chiến sỹ, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, chiến sỹ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu đã nhất trí, về cơ bản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an là phù hợp. Việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới đã tạo định hướng tích cực trong hoạt động nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu; xây dựng các quy chế phối hợp trong nội bộ và quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ngành liên quan; bước đầu có sự chuyển biến và phát huy hiệu quả, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Bộ Công an cũng còn một số khó khăn, vướng mắc trong phân định nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số ngành liên quan. Biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và chính sách cán bộ còn có những điểm bất cập.

Kết thúc buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước và ý kiến của các thành viên Đoàn công tác của Trung ương để chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi Trung ương theo quy định, phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) cấp Trung ương.

Đại tướng Trần Đại Quang tin tưởng được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thành viên đoàn công tác, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Giang (TTXVN)
 
http://www.vietnamplus.vn/Home/Tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-an/20131/176735.vnplus
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét