Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

01 tháng 2 2013

31-1-2013 Nông Dân Dương Nội - Hà Đông giữ đất MVI_3902.AVI


Toàn bộ Video:  
Nông Dân Dương Nội – Hà Đông giữ đất ngày 31-01-2013   –   Phần 2   –   Phần 3   –   Phần 4   –   Phần 5   –   Phần 6   –   Phần 7   –   Phần 8   –   Phần 9   –   Phần 10   –   Phần 11   –   Phần 12   –   Phần 13   –   Phần 14   –   Phần 15   –   Phần 16 (Mùa Xuân).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét