21 tháng 2 2013

Tính lại bài toán bauxite-- ‘Khai thác bauxite là chủ trương lớn’

4 năm trước, chính thủ tướng đã tuyên bố: ‘Khai thác bauxite là chủ trương lớn’ (BBC)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét