Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

22 tháng 2 2013

Viếng liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược cũng bị ngăn chặn 17-02-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét